زمان برنامه ای ایرلاین شماره پرواز مبدا وضعیت هواپیما زمان واقعی
{{airport.cell_day}} {{airport.cell_airline}} {{airport.cell_fno}} {{airport.cell_orig}} {{airport.cell_status}} {{airport.cell_aircraft}} {{airport.cell_aircraft3}}
زمان برنامه ای ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت هواپیما زمان واقعی
{{airport.cell_day}} {{airport.cell_airline}} {{airport.cell_fno}} {{airport.cell_orig}} {{airport.cell_status}} {{airport.cell_aircraft3}} {{airport.cell_aircraft}}
زمان برنامه ای ایرلاین شماره پرواز مبدا وضعیت هواپیما زمان واقعی
{{airport.cell_day}} {{airport.cell_airline}} {{airport.cell_fno}} {{airport.cell_orig}} {{airport.cell_status}} {{airport.cell_aircraft3}} {{airport.cell_aircraft}}
زمان برنامه ای ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت هواپیما زمان واقعی
{{airport.cell_day}} {{airport.cell_airline}} {{airport.cell_fno}} {{airport.cell_orig}} {{airport.cell_status}} {{airport.cell_aircraft3}} {{airport.cell_aircraft}}